VAK-tarkastukset

Paketo Oy on erikoistunut tiukkojen laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaa- timusten mukaisiin teollisuuden nestemäisten ja kiinteiden materiaalien muovi- ja metallipakkauksiin.

Vuodesta 2008 lähtien Paketo on toiminut myös Tukesin hyväksymänä VAK-määräaikaistarkastusten suorittajana. Paketo Oy saa tehdä IBC- pakkauksille vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002 muutoksineen) liitteen A kohdan 6.5.4.4 mukaisia määräaikaistarkastuksia.

Tukesin Paketoa koskeva päätös 39/37/2008 on voimassa toistaiseksi.Paketo noudattaa päätöksessä määriteltyjä tarkastusehtoja, suorittaa tarvittavat korjaustoimet ja liittää IBC-kontin tarkastuskilpeen tarkastusta koskevat merkinnät.

Lisäksi jokaisesta tarkastuksesta pidetään pöytäkirjjaa, jossa kirjataan pakkauksen yksilöintitiedot sekä tarkastuksessa havaitut viat ja korjaus- toimenpiteet sekä suoritetun koeponnistuksen tulokset. Pöytäkirjat alle- kirjoitetaan, päivätään ja varustetaan tarkastuksen suorittajan tunnuksin.

Paketo Oy tekee vuosittain yhteenvedon tarkastuksista ja toimittaa sen Tukesille maaliskuun loppuun mennessä. Tämä päätös sisältää sekä muovi- että teräsrakenteiset IBC-kontit. Teräs- konttien tarkastukset ovat aloitettu Paketossa vuonna 2009.