Metallisten IBC-konttien määräaikaistarkastukset

UN-hyväksyttyjä Intermediate Bulk Container (IBC) –suurpakkauksia käytetään kansainvälisiin vaarallisten ja haitallisten aineiden kuljetuksiin ja varastointiin. Metallisten IBC-konttien käyttö on yleistä myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Metallisia IBC-kontteja käyttävät useat eurooppalaiset teol-lisuus- ja kuljetusalan yritykset sekä ympäristöalan toimijat.

Erityisesti ongelmajätteiden kuljetukseen tarkoitettujen IBC-konttien määrä lisääntyi, kun kansainväliset kuljetusmääräykset alkoivat vaatia myös ongelmajäteastioilta tyyppihyväksyntää.

IBC-konttien valmistus, käyttö ja testaus perustuu kansain-välisiin säädöksiin. (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (369/2011). Paketo Recycling Oy on saanut tämän asetuksen mukaisen luvan myös metallisten IBC-konttien määräaikaistestaukseen.

IBC-pakkausten rakenteen, laitteiden, testauksen, merkintöjen ja käytön on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä. Vaatimukset täyttävä IBC-pakkaus merkitään YK-tyyppihyväksyntämerkinnällä. Merkintä ilmaisee, että IBC-pakkaus vastaa testit läpäissyttä rakennetyyppiä ja täyttää hyväksymistodistuksessa mainitut vaatimukset.

Määräaikaistestauksessa (enintään 2,5 vuoden välein) tarkistetaan konttien merkintöjen asianmukaisuus, konttien sisäinen ja ulkoinen kunto ja kontin varusteiden virheetön toiminta. Testauksesta laaditaan päivätty pöytäkirja, jonka tulee olla kontin omistajalla tallessa seuraavaan tarkastukseen saakka. Määräaikaistarkastukseen sisältyy myös laitteiden huolto ja korjaus sekä tarvittaessa osien vaihto.

Kaikille IBC-pakkauksille, jotka on tarkoitettu nesteille tai paineen avulla täytettäville tai tyhjennettäville kiinteille aineille, on tehtävä myös tiiviyskoe ennen niiden ensimmäistä käyttöä kuljetukseen sekä sen jälkeen vähintään 2,5 vuoden välein.