Paketo Recycling tuotantolaitos ilmasta käsin katsottuna – Kellokoski

Consulting

More than 30 years of experience - Paketo Recycling Oy has more than 30 years of experience in packaging handling. Contact us when you need to ensure the legality of your storage and that hazardous materials are handled safely.

 

© 2020 Paketo Recycling Oy | Kisällintie 7, 04500 Kellokoski Finland | Puh. 09 2744 580 | info@paketo.com